Опазване на климата и водите

Опазването на климата и атмосферата е една от най-важните задачи на нашето време. Разберете как HiPP използва възобновяеми енергии и технически иновации за защита на климата и водата.

Соларните проекти за сгради могат да бъдат изпълнени. Общо 316 м² площ вече е оборудвана със слънчеви колектори.

Използване на възобновяеми ресурси

Устойчивото използване на ресурсите и опазването на биологичното разнообразие са от основно значение за нашето управление на устойчивостта.

HiPP вече имаше значителен принос за опазването на климата много преди политиката да формулира целта за намаляване на CO2. От 1995 г. насам сме преобразували цялото енергийно снабдяване в завода в Пфафенхофен до възобновяеми енергийни източници (зелена електроенергия, биомаса, слънчева енергия) и сега произвеждаме продукти въглеродно-неутрално.Над 90% от енергиите, използвани в Пфафенхофен, са от възобновяеми енергийни източници.

Емисиите на CO2 от останалите източници на енергия от изкопаеми горива (например при служебни пътувания) се компенсират със световните проекти за климата.

От 2001 г. насам, цялото потребление на топлина, гореща вода и пара в завода HiPP са обхванати от използването на биомаса (дървесен чипс). За образцовото използване на възобновяеми енергийни източници, през 2011 г. HiPP бе удостоена с „Немска награда Solar“.

Работим със „зелено електричество” от водноелектрически централи - без ядрена енергия.

Инсталацията за комбинирано производство на енергия от биомаса в Пфафенхофен.

От 2000 г. насам са реализирани 6 соларни проекта, които произвеждат общо 52 800 kWh / a от слънчева енергия на колекторна площ от 436 m². Всички органични отпадъци постъпват в селскостопански инсталации за биогаз. Всяка година по този начин се генерират по 2 милиона kWh електроенергия.

Ниската употреба на прясна вода доведе и до намаляване на отпадъчните води.

Водата е най-ценният ресурс на 21-ви век.

За да спаси тази все по-ценна стока, HiPP използва техническите иновации, за да намали използването на вода с повече от две трети през последните три десетилетия.