Насоките за устойчивост HiPP

Мащабът на ежедневната ни дейност

HiPP отдавна се занимава с устойчиво управление. Постигнахме много цели, включително биологично производство, въглеродно-неутрално производство, примерно изчисляване на CO2 отпечатъка за продукти, цялостно рециклиране, намаляване на потреблението на енергия и използване на ресурси като електроенергия, вода, отпадъци, отопление, мерки за биологично разнообразие и КСО и през 2009 г. бяха компилирани в систематична система за управление на устойчивостта. Екологичните насоки, които формулирахме през 1995 г. за непрекъснатото подобряване на опазването на околната среда на компанията, бяха разширени, за да включат насоки за устойчивост.

1 Чрез използването на екологична технология HiPP намалява щетите.    
2 Непрекъснато наблюдаваме, документираме и оценяваме въздействието на компанията върху околната среда. Възможните подобрения се осъществяват в рамките на икономически приемливи параметри.    
3 Стремим се да ограничим тежестта върху околната среда от нови задачи, продукти и техники до минимум. Затова предварително оценяваме потенциалното въздействие върху околната среда.    
4 Нашата цел е да пестим ресурси. Имайки това предвид, ние приоритизираме възобновяемите ресурси над крайните.    
5 Като най-големият преработвател на екологично произведени суровини в световен мащаб, ние се ангажираме непрекъснато да увеличаваме използваните суровини.    
6 При планиране на опаковките, вземаме предвид това, че количеството на използваните материали трябва да бъде сведено до минимум, да се използва максимално възможен процент вторични и рециклируеми материали и насърчаваме алтернативи като системи за депозиране и връщане.    
7 Опазването на околната среда може да работи в дадена компания, ако служителите участват. Ето защо насърчаваме информираността на нашите служители за устойчивост, чрез предоставяне на информация, обучения и редовни напомняния.    
8 Ние непрекъснато информираме клиентите за това как продуктите HiPP могат да бъдат използвани по екологичен начин.    
9 Ние приемаме общественото мнение много сериозно. Редовно предоставяме информация за проекти за опазване на околната среда и полагаме специални усилия да отговорим на обратната връзка от обществеността, когато това е възможно.    
10 Ние сме в постоянен контакт с властите, за да избегнем или намалим въздействието си върху околната среда.    
11 С нашата обширна система за управление на инцидентите, намаляваме риска от злополуки и вредни ефекти върху хората или околната среда.    
12 Системите за контрол гарантират постигането на нашите екологични цели и ние винаги се стремим да проверяваме новата информация и, ако е необходимо, да променяме целите си.    
13 В HiPP, спазването на човешките права се разбира, както и забраната за детски и принудителен труд, дискриминация, телесни наказания, принуда и корупция.    
14 Образованието и/или членството в профсъюз е изрично разрешено в HiPP. Възнаграждението, извънредният труд и социалните придобивки отговарят на законовите или мащабни минимални стандарти, за да се гарантират основните нужди и свободнодостъпните доходи на служителите.    
15 Гарантираме най-малкo съответните национални, законови изисквания за безопасност на труда, опазване на околната среда и здравето и подпомагаме непрекъснатото подобряване на условията на труд.    
16 HiPP, като компания, подкрепя опазването на биологичното разнообразие и създаването на устойчиво бъдеще, за което си струва да се живее.    
17 Снабдителите и доставчиците на услуги също са длъжни да се придържат към насоките по отношение на нашата пряка сфера на влияние, както и във веригите преди и след доставката (напр. доставчици, логистици, фирми за сметоизвозване).