Skip to main content

Общи условия за ползване на нашите уеб услуги

Уважаеми посетител на нашия уебсайт,

На тази страница, ще намерите специални условия за ползване на оферти и функции на нашия уебсайт. Ще се радваме, ако ви се налага да се възползвате от възможността да се свържете с нас и да поддържаме връзка. Моля, обърнете внимание на следните разпоредби, когато се възползвате от нашите предложения. Ако искате да разберете повече, относно безопасното управление на вашите лични данни, можете да прочетете нашата политика за поверителност на данните .

1. Общи условия

Следните условията за ползване се прилагат в световен мащаб относно използването на всички форми за контакт и конкурсите. Тези условия за ползване могат да бъдат променяни от оператора, компании HiPP group, по всяко време. Ако потребителят се възползва от правото си на възражение, всички негови лични данни, както и всички данни за достъп, автоматично ще бъдат изтривани. В допълнение, операторът ще информира потребителите за това право на възражение, както и за двуседмичния краен срок, в случай на промени. Няма други права, особено искове за щети от всякакъв вид, възникващи за потребителя. При регистрация и при всяка следваща употреба, потребителят приема изцяло текущата версия на тези общи условия за ползване.

2. Специални разпоредби за томболи и фотоконкурси

Участието в различните състезания е възможно само за възрастни потребители. Не съществува правно задължение за конкурсите, които ще се проведат; няма парични алтернативи на наградите, освен ако изрично не е посочено друго. Служители на компания HiPP и техните близки нямат право да вземат участие. Ако състезанието се провежда с партньор за сътрудничество, служителите на фирмата партньор и техните роднини също са изключени от участие. Данните на потребителите не се продават или предоставят на трети лица или не могат да бъдат използвани по друг начин от предназначението им.

Потребители, които качват снимки, декларират, че имат неограниченото право да използват снимките и се съгласяват, че същите могат да останат в онлайн пространството за периода на конкурса заедно с останалата информация, предоставена от тях. Участващите потребители се съгласяват, че може да публикуваме имената на печелившите заедно с първата буква от тяхната фамилия или друг вид кореспондираща информация. Данните на печелившите участници може да бъде предадена на партньор на конкурса с цел доставка на наградите. Трети страни няма да получават никаква допълнителна информация. Снимките не може да бъдат неетични, да показват хора по неподходящ начин или по някакъв начин, нарушаващ действащото законодателство. Инсинуативни, екстремистки и обидни изображения от всякакъв вид са строго забранени. Операторът не е задължен да публикува снимки. Неспазването ще доведе до незабавна дисквалификация на потребителя и, ако е необходимо, до наказателно преследване. Не се предоставят допълнителни права за използване на изображенията и те остават изцяло на потребителя, който ги е качил.

3. ПРАВИЛА за участие в месечна игра с томбола

ПРАВИЛА за участие в томболата за новорегистрирани потребители в платформата “HiPP Baby Club”, наричана по-долу „Играта” 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

„ХИПП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 204860355, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район Люлин, бул. „Джавахарлал Неру“ № 6, ет. 7, офис 702, представлявано от управителя Кристоф Кайндлщорфер.

Контакт за информация: office@hipp.bg

2. НАГРАДАТА за играта се предоставя от „ХИПП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 204860355, и от „ФОРТУНА-КОМ“ ООД, ЕИК 131538998 .

3. ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА.

4. ПЛАТФОРМА И ОБХВАТ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда само за територията на Република България. Провеждането на Играта се базира на платформата на „ХИПП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД „HiPP Baby Club“.

5. УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички физически лица, които пребивават на територията на Република България, регистрирали се в „HiPP Baby Club“ през периода на провеждане на Играта. В конкурса нямат право да участват служители на „ХИПП България“ ЕООД или заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта.  

6. НАГРАДА

6.1. Изтеглените през съответния месец победители получават специален Подаръчен комплект, съдържащ продукти с марка „HiPP“ и „Frosch“.

6.2. Организаторът запазва правото си да променя съдържанието на продуктите в Подаръчния комплект.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Всеки, отговарящ на условията новорегистиран потребител има право да участва в томболата, организирана от „ХИПП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

7.1. Играта започва на 01.12.2020 г. в 00:00 ч., като ще продължи до 30.11.2021 г., 23:59 ч. и се състои от 12 последователни кръга, всеки от които отговаря на един календарен месец.

7.2. В Играта могат да участват всички граждани на Република България, успешно регистрирали се в „HiPP Baby Club“ през периода на провеждане на Играта и които отговарят на изискванията по т. 8 от настоящите Правила.

7.3. Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип. Броят на печелившите участници за един кръг на Играта е общо 10.

7.4. Наградите по т. 6 ще бъдат изпратени на печелившите участници до посочен от тях адрес посредством услугите на лицензиран доставчик на куриерски услуги „СПИДИ“ АД, с ЕИК 131371780.

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА

8.1. В Играта имат право на участват само новорегистрирани в „HiPP Baby Club“ потребители.

8.2. За целите на настоящите правила „новорегистриран“ е този потребител, който успешно се е регистрирал в „HiPP Baby Club” през месеца, предхождащ месеца, в който се извършва томболата за определяне на печелившите лица за всеки отделен кръг.

8.3. С подаване на заявка за регистрация в „HiPP Baby Club”, всеки участник дава своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на основание чл. 6, ал. 1, б. а) от Общия регламент относно защита на личните данни (Регламен (ЕС) 2016/679) по отношение на личните данни, които предостави във връзка с томболата – име, фамилия, имейл, телефонен номер.

8.3. Участниците, опитали се да нарушат правилата на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

9. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ,  ИЗВЕСТЯВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Печелившите лица ще бъдат определени на случаен принцип посредством томбола, която ще се провежда през месеца, съответстващ на конкретния кръг на Играта и ще бъдат изтегляни по 10 новорегистрирани потребителя, които отговарят на настоящите условия за участие.

9.2. Веднъж участвали в томболата през съответния за тях кръг, лицата не могат да вземат участие в томбола, отнасяща се за друг кръг.

9.3. Организаторът поема ангажимент да уведоми  печелившия публично и лично. Публично се счита обявяване във Фейсбук страницата на ХИПП БЪЛГАРИЯ.  Лично се счита личен имейл на адрес или телефонно обаждане на номера, посочен от потребителя при регистрация в Играта. Имената на печелившия ще бъдат обявени своевременно на стената на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/HiPP.bg/  и на сайта на HiPP България: www.hipp.bg . Печелившият ще получи и уведомяващ имейл на посочения от него адрес в регистрацията за Играта.

9.4. Един участник може да спечели само една награда.

9.5. Получаване на награди:

А) Организаторът не носи отговорност за участник, предоставил невалиден имейл за контакт, адрес или грешни и неточни имена.

Б) Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.

В) Връчването на наградите може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, участниците дават изричното си съгласие,  в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилият наградата се съгласява, че ще подпише писмена декларация за горното.

Г) Наградата се предава само, ако спечелилият участник отговаря на изискванията в Правилата за участие.

Д) Наградата се предава на участниците чрез лицензиран доставчик на куриерски услуги. Разноските по доставката са за сметка на Организатора.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

А) Организаторът не носи отговорност за: грешно или непълно изписани имена на регистрирали се лица; за грешен или непълен адрес за доставка на Подаръчния ковплект; дублиране на имена от недоброжелатели или на имейл адрес; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта, Facebook платформата или др.; други форсмажорни обстоятелства.

Б) Организаторът определя Правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързват участниците от момента на обявяването им на страниците www.hipp.bg  и https://www.facebook.com/HiPP.bg/ .  Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията ѝ, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на страниците www.hipp.bg и https://www.facebook.com/HiPP.bg/  , на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

В) Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

Г) Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от играта. Обявяването на спечелилите участниците се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на  име и фамилия. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица извън групата HiPP лични данни на участниците, извън вече публично известните на страниците www.hipp.bg  и https://www.facebook.com/HiPP.bg/, станали му известни при участието им в Играта, като за целите на предоставяне и отчитане на наградите Организаторът все пак може да предоставя лични данни на трети лица – куриерски фирми, счетоводно обслужване, НАП.

Д) Замяната на наградите срещу пари или други ползи е забранена.

Е)  С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че в случай, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, то подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Всички такси и данъци са за сметка на Организатора, като участникът не дължи никакви суми за данъци във връзка с получаване на наградите. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

Ж) Съдебен спор. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.

З) Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на страниците www.hipp.bg  и https://www.facebook.com/HiPP.bg/  и действат през целия период на провеждане на играта.

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, свързани с Играта

Данни за администратора: „ХИПП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 204860355, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район Люлин, бул. Джавахарлал Неру № 6, ет. 7, офис 702, представлявано от управителя Кристоф Кайндлщорфер, имейл: office@hipp.bg

За целите на доставките на подаръчните комплекти, лични данни на участниците ще бъдат обработвани от лицензиран доставчик на куриерски услуги „СПИДИ“ АД, с ЕИК 131371780, със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1138, район Младост, ул. „Самоковско шосе“ № 2Л, търговски център "БОИЛА". Обработката на тези лични данни става при стриктно спазване на българското законодателство, разпоредбите на Регламент 2016/679 (т.нар. Общ регламент за защита на личните данни), както и при стриктния контрол от страна на ХИПП, в качеството си на администратор на личните данни.

Цел и обхват

Съхраняването и използването на Вашите лични данни, които са част от тяхната обработка, имат за цел:  Участие в томболата за новорегистрирани потребители на „HiPP Baby Club“, наричана по-долу Играта.

Освен това, данните биха могли да бъдат използвани за статистически цели (напр. отчети), които обаче не позволяват да се направи идентифициране на конкретно лице.

В хода на Играта, освен обръщение, име и фамилия, в базата данни се съхранява и обичайната информация като град, имейл адрес и телефон за връзка.

За целите на Играта участниците доброволно предоставят свои идентифициращи лични данни.

С регистрацията си в „HiPP Baby Club“ и в съответствие с Общите правила на кампанията, новорегистрираните потребители изявяват желанието си да участват в томболата и дават изрично заявяват, че са запознати и приемат декларацията за поверителност относно личните данни, публикувана на официалната страница на ХиПП България: www. hipp.bg.

Срок за съхранение

Вашите данни се съхраняват за срока на Играта и остават блокирани една година след приключване на Играта, след което се изтриват. В случаите на регистрация, данните се съхраняват до изтриване на регистрацията.

Вашите права като субект на данни са гарантирани в пълна степен от дружество ХИПП БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Възражение срещу реклама

Имате право да възразите срещу използването на Вашите данни за рекламни цели, без да заплащате други разходи, освен разходите за изпращане на възражението по базовите тарифи. За тази цел можете да използвате посочените по-долу данни за контакт.

Вашите права

Участието в томболата е доброволно и не може да бъде осъществено без Вашето изрично съгласие. „ХИПП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД строго съблюдава разпоредбите, касаещи защитата на Вашите лични данни и цели тяхната законосъобразна и добросъвестна обработка.

„ХИПП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Ви информира, че разполагате със следните права по отношение на администратора във връзка със съхраняването на личните Ви данни:

•           Право на потвърждение: Вие имате право да получите от нас потвърждението дали личните данни, които се отнасят до вас се обработват.

•           Право на информация и достъп: вие имате право, да получите от нас информация за своите лични данни, съхранявани по всяко време и копие от тази информация. По-специално имате право на информация относно следното::

1. цел на обработване на данните;

2. категории на обработваните лични данни;

3. на кого са били разкрити личните данни, или ще бъдат разкрити, по-специално получатели в трети държави или международни организации;

4. срокът за съхранение на личните данни или, ако не е възможно такъв да бъде определен-  критериите за определянето му;

5. наличието на правото на поправка или заличаване на лични данни или ограничаване на обработката на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или да се противопостави на такава обработка;

6. наличието на правото да се подаде жалба в надзорен орган;

7. когато личните данни не се събират от субекта на данните, всяка налична информация относно техния източник;

8. наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и значението и предвидените последици от такава обработка за субекта на данните.

9. информация за това дали личните данни се предават на трета държава или на международна организация

•  Право на промяна

Вие имате право да получите от администратора без неоснователно забавяне поправката на неточни лични данни, като следва да го уведомите за промяната своевременно.

•  Право на изтриване (право да бъдеш забравен)

Вие имате право да изтрием личните ви  данни, които се отнасят до вас, без ненужно забавяне и ние се ангажираме да изтрием личните ви данни без ненужно забавяне, когато е налице едно от следните основания:

- Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени.

- При  оттегляне от ваша страна на съгласието, на което се основава обработката съгласно член 6, параграф 1, буква а) от GDPR или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR и когато няма друго правно основание за обработката.

•  Право на ограничаване на обработката

Всеки субект на данни има право да получи от контролиращия орган ограничения на обработката, когато се прилага едно от следните условия:

Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период, който дава възможност на администратора да провери точността на личните данни.

Обработката е незаконна, а лицето, за което се отнасят данните, се противопоставя на изтриването на личните данни и вместо това иска ограничаване на тяхното използване.

Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но те се изискват от субекта на данните за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Субектът на данни е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от GDPR, докато се провери дали законните основания на администратора надвишават тези на субекта на данните.

Ако едно от горепосочените условия е изпълнено и субектът на данните желае да поиска ограничение при обработката на лични данни, съхранявани от „ХИПП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.

•  Право на преносимост на данни

Вие имате право да получите личните си данни, които са били предоставени на администратора, в структуриран, често използван и машинно четим формат, когато това е технически осъществимо и когато това не стане неблагоприятно засягат правата и свободите на другите.

•  Право на възражение

Имате право по всяко време и поради причини, които произтичат от конкретната Ви ситуация, да възразите срещу обработването на личните ви данни, което се осъществява при следните условия:

Чл. 6 (1) д)     обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, или

Чл. 6 (1) е)      обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. В случай, че отправите възражение, ние ще прекратим обработката на личните Ви данни, освен ако докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или че обработването служи за  установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Това се отнася и за профилирането, осъществявано въз основа на тези разпоредби.

•  Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да не подлежи на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици, които го засягат или по подобен начин значително го засягат, тъй като решението (1) не е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и администратора на данни или 2) не е разрешено от правото на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът и който също така предвижда подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данни и законните интереси или (3) не се основава на изричното съгласие на субекта на данните. Ако решението (1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данни и администратора на данни или (2) се основава на изричното съгласие на субекта на данните, „ХИПП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД следва да приложи подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данните и законните интереси, поне правото да получи човешка намеса от страна на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори решението.

Ако субектът на данните желае да упражни правата си по отношение на автоматизираното индивидуално вземане на решения, може по всяко време да се свърже с всеки служител на „ХИПП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

•  Право на оттегляне на съгласие за обработка на данните

Вие имате право да оттеглите своето съгласие за обработването на личните ви данни по всяко време, като се свържете на посочените тук данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните. Оттегляне на съгласието Ви би означавало, че не желаете да участвате в конкурса, с което ние ще се съобразим.

•  Право на жалба: Ако считате, че при обработката на личните Ви данни сме нарушили приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg , Интернет страница: www.cpdp.bg

Ваше задължение е да предоставите точни и коректни данни с оглед изпълнение на нашия ангажимент към вас, както и да ни уведомите своевременно в случай на промяна в личните ви данни. Ние не носим отговорност в случай, че предоставените от вас данни са грешни, неточни или не са актуализирани чрез сигнализиране от ваша страна.

Контакти: Как мога да упражня моите права, посочени по-горе?

За да упражните Вашите права, можете да използвате Формуляра за контакт или да се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на ХИПП: office@hipp.bg ,  или към администратора на личните данни (виж по-долу). Ние ще обработим вашите искания незабавно и безплатно, в съответствие със законовите изисквания и ще Ви информираме за мерките, които сме предприели.

В случай на съществена промяна в начина, по който администраторът обработва личните данни на участниците и/или във видовете лични данни, които обработва и/или в който и да е друг аспект на предмета на този раздел, администраторът ще уведоми участниците за съответната промяна веднага, като им изпрати на посочения от тях e-mail съответните изменения и допълнения.