Фермата Еренсберг

В отдалечения Еренсберг, HiPP изпробва екологични мерки за подобряване на биологичното разнообразие. Целта е тази екологична ферма да функционира по устойчив и ефективен начин до 2015 г. като бизнес модел. В бъдеще тя е предназначена да служи като модел за производителите на HiPP.

Искаме да покажем как устойчивостта и опазването на биоразнообразието могат да бъдат внедрени в ежедневната фермерска рутина.

 

Фермата Еренсберг

Целта е този бизнес модел да се приложи по устойчив и ефективен начин.

За в бъдеще, фермата е предназначена да служи като модел за HiPP производителите.

 

Качество на почвата

Биологичната слама, каменното брашно, твърд тор и други естествени методи подобряват плодородието на почвата.

 

Стари породи

Стари породи, като кафявите алпийски говеда (останали едва 500 в Бавария), осигуряват генетично разнообразие.

 

Екосистеми

Създадени са нови местообитания под формата на горски пасища, редове дървета, живи плетове за защита на диви животни (например за застрашената червеногърба сврачка), живи плетове, мъртва дървесина и цветни лехи по краищата на полетата и по ливадите.

План за култивирана земя и събиране на научни данни

Естествените определящи фактори за местоположението на стопанствата и земеделските земи дават конкретни предложения за подобряване на видовото разнообразие и опазване на природата. По този проект работим заедно с Bioland, Мюнхенския технически университет и Техническия университет в Хановер, както и с Баварския съвет за защита на птиците.

За да се увеличи видовото разнообразие, редки стари породи са получили дом във фермата: кафявите алпийски говеда, от които са останали едва 500 животни в Бавария, овцете Скуде (към момента в Германия има 1000 екземпляра) и старата порода пилета Апенцел.

Според Червения списък на застрашените земеделски видове кавявите алпийски говеда са „силно застрашени“. Във фермата Еренсберг, моделът на HiPP за устойчиво земеделие, тази порода се отглежда по подходящ за вида начин. Кафявите алпийски говеда произлизат от т.нар. говеда Torfind, които са пасяли около алпийските езера преди около 2000 г.

Заедно с Баварския съвет за защита на птиците (LBV) фермата Еренсберг проведе различни проекти за реинтродукция за пренастаняване на животни, като фазани, сови, жълтокоремна бумка и лещанка

Червеногърбата сврачка е важен вид за непокътната екосистема. Поради интензивното земеделие има по-малко живи плетове и храсти като естествено местообитание за птици. Тя вече принадлежи към списъка на застрашените видове. Тази рядка птица е най-известна с това, че е забожда жертвите си на тръни. Според популярното убеждение, тя винаги събира девет насекоми преди да ги изяде. HiPP създаде нови местообитания за червеногърбата сврачка във фермата Еренсберг, като инициатива на стажанти, създали живи плетове от клонки в краищата на полетата.

Хотел за насекоми и малко убежище за пясъчен гущер са изградени, за да се компенсира липсата на естествени местообитания за тези животни. Из фермата са разположени и гнездилки заради недостига на естествени хралупи за бухали, скорци, врабчета, синигери, соколи и прилепи.

Тези гнездилки, изработени от естествени трупи, трябва да осигурят място за размножаване на ветрушки или жълти сови. Тези дни, за съжаление, e обичайно мъртвата дървесина да се разчиства (естествени гнездящи места за много птици) от горите. Ето защо гнездилките се предлагат като алтернатива.

Много хора могат да живет без мед, но не и без пчели. Тези насекоми не просто доставят нещо сладко за мазане на филия, но преди всичко опрашват цветята.. По този начин те опазват съществуването на растения и осигуряват добри земеделски култури. Без тези животни реколтата от плодове би била в опасност. Когато пчелите умират или са болни, то засяга всички нас. Ето защо HiPP участва и в опазването на естествените местообитания за пчелите с проекти за биоразнообразие. Сега фермата Еренсберг е дом на шест пчелни семейства, създадени като реакция на драматичния срив на пчелните популации.

Нови екосистеми като дървесни редове, защитни живи плетове (напр. за червеногърбата сврачка), плетове от мъртва дървесина, подложки и цветни лехи по краищата на полета и ливади, бяха създадени, за да осигурят дом на влечуги, птици, бозайници и насекоми. Идеята за плетовете от мъртва дървесина не е да се създадат, чрез насаждане, а да се оставят да бъдат създадени от вятъра и донесените от него зрънца. Клони, съчки и пръчки се натрупват така, че да се получи хлабава стена, която също осигурява защита за никнещите растения. Предимствата на подобна конструкция, от една страна, са ниските разходи за изграждането й, а от друга – хлабаво наредената дървесина предлага дом на голям брой редки видове.

В конвенционалното земеделие, полетата и ливадите са засадени чак до края на горите, за повече доходност.За да подкрепим биологичното разнообразие и устойчивостта, ние засаждаме диви живи плетове с мъртва дървесина и местни диви цветя. Те осигуряват на животните място за живеене, предлагат защита на добитъка от вятъра и намаляват ерозията на почвата.

Три елемента на устойчиво земеделие на фермата Еренсберг:


древна порода на пасището, по края на полето се разполага мъртва дървесина и естествен подслон за животните в европейска букова гора.

По отношение на подобряването на плодородието на почвата в моделния проект са изпробвани различни методи, например използване на каменно брашно за спояване на амоняка, твърдо торене с и други естествени методи. Също така се използват мерки в подкрепа на здравето на животните, като например използването на ефективни микроорганизми или органична слама като постеля.

Редица влияние определят качеството на почвата, особено при земеделието.

 1. Презастрояване
 2. Химичен стрес от промишлеността и земеделието с дългосрочни последици за здравето и потенциала на почвата.
 3. Физически стрес от неправилно третиране (тежки машини и машини за обработване на почвата, които разрушават чувствителните почвени комплекси, което води до необходимостта от химикали за поддържане на добива).
 4. Обработване в неподходящо време.
 5. Загуба на органична субстанция и по този начин способност за експлоатация чрез използване на неправилни торове, неправилно сеитбообращение и неправилно третиране на почвата.
 6. Нарушаване на подпочвените води поради неправилно използване на земята.


Принципът:
„Здрава почва - здраво растение - здрав човек и здраво животно“ е мотото, както и принципът на устойчивост, който е важен за опазването на здравата почва; устойчивостта в баланса на енергията е от ключово значение.


Добре е да се знае

 • Добрата органична почва може да абсорбира и съхранява 150 литра вода на ден.
 • 56% от почвата в ЕС е безжизнена.
 • Добрата органична почва може да побере 575-700 кг CO2 на хектар за година.
 • Земните червеи са много важни за почвата, разхлабват я и я наторяват с органично вещество (хумус), което те отделят. В биологичните земеделски земи има 200 - 500 земни червеи на m², в конвенционалните земеделски земи - 16-18 земни червеи на m².
 • В почва с 230 земни червеи на m², това означава 2,5 т земни червеи на хектар.
 • Почва с 600 земни червеи на квадратен метър може да произвежда 80 т хумус на година на хектар (най-добър случай).
 • Тунелите за земни червеи се спускат с дълбочина 2 метра в почвата. Червеят живее приблизително 10 години в тунел, ако бъде необезпокояван, а тунелите остават още 10 години и се използват от други насекоми и корени.

Допълнителни дейности на HiPP за биоразнообразие

„Моделът за биоразнообразие“ обръща специално внимание на земеделието и възможностите за подобряване на биологичното разнообразие в тази рамка. Служителите на HiPP вече имат първоначален опит от този проект, както и ученици, студенти и други заинтересовани групи, тъй като HiPP предлага редовни обиколки на фермата, за да направи темата буквално „осезаема“.

Подкрепа на Германската федерална фондация за околна среда (DBU)

Заради на добрите резултати и положителния опит с този проект, ние решихме да разрастнем експеримента до отглеждане на зеленчуци и зърно. Заедно с други компании от Асоциацията на производителите на екологични храни (AöL), до 2016 г. HiPP проучи методи за запазване на биологичното разнообразие в земеделието на повече стопанства.

Подход и цел

Задачата е да се разработи система за регистриране и оценка на биоразнообразието и да се работи с резултатите по такъв начин, че те да могат да бъдат предадени надеждно и прозрачно чрез бизнеса с храни. Докато функциите на видовете и популациите, които са важни за селскостопанското производство, трябва да бъдат взети под внимание („биологично разнообразие, основано на управлението“), трябва да се обърне внимание на опазването на видовото и биотопното разнообразие, което е важно за опазването на природата („природозащитно биологично разнообразие“)

Заедно с AöL, Мюнхенския технически университет, Университета Лайбниц в Хановер и партньорските фирми, изследваме ефектите от земеделието върху биоразнообразието в рамките на веригата на стойността на екологичните храни. Ще бъдат изработени практически стъпки за това как могат да бъдат направени подобрения. В дългосрочен план можем да предоставим прагматични съвети за производителите на HiPP за ефективни, от гледна точка на разходите мерки, за опазване на биологичното разнообразие и по този начин да увеличим броя на особено благоприятните за биоразнообразието производители.