ПРАВИЛА за участие във фотоконкурса „Моята любима играчка“

ПРАВИЛА за участие във фотоконкурс „Моята любима играчка“, наричан по-долу Играта

 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Играта започва на 24.04.2024 г. и продължава до 30.06.2024 г.
 • ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: ХИПП БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 204860355, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район Люлин, бул. бул. Джавахарлал Неру № 6, ет. 7, офис 702, представлявано от управителя Яна Савова. Контактна информация: office@hipp.bg
 • НАГРАДИТЕ за играта се предоставят от HiPP България (ХИПП БЪЛГАРИЯ ЕООД)
 • ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА

1. ПЛАТФОРМА И ОБХВАТ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда само за територията на Република България. Играта се реализира в сайта на HiPP България: www.hipp.bg и на Фейсбук страницата с адрес: www.facebook.com/HiPP.bg/

2. УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички физически лица, които пребивават на територията на Република България. В конкурса нямат право да участват служители на ХИПП България или заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. Ако не отговаряте на условията или не сте в България не качвайте снимки, те няма да участват в Играта.

3. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Всеки, отговарящ на условията може да качи авторска снимка на тема „Моята любима играчка“ в приложението Фотоконкурс на страницата www.hipp.bg. Качването на снимка се извършва чрез следване на правилата:

а) За да може да качи снимка, участникът трябва да е попълнил регистрационна форма за участие (формата съдържа полета: име, фамилия, имейл, тел.). Снимката трябва да отговаря на темата на конкурса и да бъде благоприлична, в противен случай ще бъде премахвана от галерията на Играта.

б) Конкурсът започва на 24.04.2024 г. Възможността за качване на снимки приключва на 30.06.2024 г. След приключване, жури - съставено от организаторите избира 3-те снимки победители.

4. НАГРАДИ В ИГРАТА

Трима от авторите на снимките, спечелили в конкурса, получават Слонче HiPPofant.

5. ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА

а) При попълване на регистрационната форма и качване на снимка се счита, че участникът е прочел и приел общите условия, декларацията за поверителност, публикувана на сайта на организатора и правилата на играта и приема да бъде задължаван към тях. Приемането на настоящите Правила е задължително условие за участие в Играта и участникът се задължава да ги спазва.

б) Автор на снимката трябва да е участникът, който я качва. Когато лице качва снимка, на която не е автор, трябва да има писмено съгласие от автора на снимката и да го представи при поискване от организаторите. Моля, изпращайте информация на office@hipp.bg, ако забележите неправомерно участие на снимки.

в) С качването на снимка участникът гарантира, че притежава правата за нея.

г) С подаване на заявка за участие в Играта, всеки участник дава своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на основание чл. 6, ал. 1, б. а) от Общия регламент относно защита на личните данни (Регламен (ЕС) 2016/679) по отношение на личните данни, които предостави във връзка с конкурса – име, фамилия, имейл, снимка.

д) С качване на снимки в Играта, всеки участник предоставя правата върху снимките в полза на организатора. Те могат да бъдат използвани в последствие за маркетингови/рекламни цели.

е) Участниците, опитали се да нарушат правилата за регистрация, ще бъдат автоматично дисквалифицирани

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СНИМКИТЕ

а) Направени от участника или от автор, от който участника има писмено съгласие за ползване.

б) Не са използвани в предишни конкурси и не са печелили други награди

в) Направени са през 2024 г. и са на тема „Моята любима играчка“

г) Не нарушават никакви права за интелектуална собственост, публични права, друг вид собственост или каквито и да е морални и законови права на трети страни. Участниците нямат право да публикуват на сайта или в приложението клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно съдържание, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Материали с комерсиално съдържание също са недопустими.

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ, ИЗВЕСТЯВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

а) Всички снимки ще бъдат разгледани и оценени от жури. Критериите за оценка ще включват – съответствие с темата на конкурса, оригиналност и креативност. Журито определя най-добрите три снимки.

б) Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично всеки един от тримата победители. Публично се счита съобщението във Фейсбук канала и на сайта на ХИПП България. Лично се счита личен имейл. Спечелилите ще бъдат обявени до 07.07.2024 г. на стената на Фейсбук страницата www.facebook.com/HiPP.bg/ и на сайта на ХИПП България: www.hipp.bg. Всеки награден ще получи и уведомяващ имейл на посочения от него адрес в регистрацията. Един участник може да спечели само една награда.

в) Получаване на награди

- В рамките на 15 работни дни след получаване на имейл съобщението за наградата във фотоконкурса, победителите трябва да се свържат с Организатора на посочените от него телефон и/или електронен адрес и да предоставят поисканата информация за контакт, за да се уточни как ще се връчи наградата.

- В рамките на 15 работни дни след обявяването на наградите, спечелилите трябва да се свържат с Организатора чрез съобщение на страницата или както е указано в поста за обявяването.

- При получаване на наградата, Спечелилите се идентифицират с лична карта.

- Ако наградените не се свържат с Организатора в рамките на 15 работни дени след получаване на имейла, губят правото да получат своята награда.

- Организаторът не носи отговорност за участник, предоставил невалиден имейл за контакт или грешни и неточни имена.

- Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.

- Връчването на наградите може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, участниците дават изричното си съгласие, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват, че ще подпишат писмена декларация за горното.

- Наградите се предават само, ако спечелилите участници отговарят на изискванията в Правилата за участие.

8. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

а) Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на имена от недоброжелатели или на имейл адрес; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

б) Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от конкурса.

в) Организаторът определя Правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързват участниците от момента на обявяването им на страниците www.hipp.bg и www.facebook.com/HiPP.bg/. Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на страниците www.hipp.bg и www.facebook.com/HiPP.bg/ , на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

г) Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

д) Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от играта. Обявяването на спечелилите участниците се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица извън групата HiPP лични данни на участниците, извън вече публично известните на страниците www.hipp.bg и www.facebook.com/HiPP.bg/ , станали му известни при участието им в Играта, като за целите на предоставяне и отчитане на наградите Организаторът все пак може да предоставя лични данни на трети лица – куриерски фирми, счетоводно обслужване, НАП.

е) Замяната на наградите срещу пари или други ползи е забранена.

ж) Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.

з) Съдебен спор. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.

и) Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на страниците www.hipp.bg и www.facebook.com/HiPP.bg/ и действат през целия период на провеждане на играта.

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, свързани с Играта

Данни за администратора: ХИПП БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 204860355, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район Люлин, бул. бул. Джавахарлал Неру № 6, ет. 7, офис 702, представлявано от управителя Яна Савова, имейл: office@hipp.bg

Цел и обхват

Съхраняването и използването на Вашите лични данни, които са част от тяхната обработка, имат за цел:

Участие в фотоконкурса „Моята любима играчка“, наричан по-долу Играта

Освен това данните биха могли да бъдат използвани за статистически цели (напр. отчети), които обаче не позволяват да се направи идентифициране на конкретно лице.

В хода на играта, освен обръщение, име и фамилия, в базата данни се съхранява и обичайната информация като град, имейл адрес и телефон за връзка.

За целите на фотоконкурса участниците доброволно предоставят снимка (идентифициращи лични данни) на себе си или на други лица, дали изричното съгласие за това. Когато на снимката е изобразено лице под 16г., участникът следва да е негов родител/настойник и да е дал изричното съгласие, като се счита, че с участието си в конкурса родителят/настойникът изрично се съгласява с предоставянето на тези данни. Удостоверяването на качеството родител/настойник е изцяло в тежест на участника, ХиПП България ЕООД не носи отговорност в случай на невярно предоставена информация при предоставяне на съгласието.

С регистрацията си за участие във фотоконкурса участниците изрично заявяват, че са запознати и приемат декларацията за поверителност относно личните данни, публикувана на официалната страница на Хипп България: www. hipp.bg

Срок за съхранение:

Вашите данни се съхраняват за срока на конкурса и остават блокирани една година след приключване на конкурса, след което се изтриват. В случаите на регистрация данните се съхраняват до изтриване на регистрацията.

Вашите права като субект на данни са гарантирани в пълна степен от дружество ХИПП БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Възражение срещу реклама:

Имате право да възразите срещу използването на Вашите данни за рекламни цели, без да заплащате други разходи, освен разходите за изпращане на възражението по базовите тарифи. За тази цел можете да използвате посочените по-долу данни за контакт.

Вашите права

Участието в конкурса е доброволно и не може да бъде осъществено без Вашето изрично съгласие. ХИПП България ЕООД строго съблюдава разпоредбите, касаещи защитата на Вашите лични данни и цели тяхната законосъобразна и добросъвестна обработка.

ХИПП България ЕООД Ви информира, че разполагате със следните права по отношение на администратора във връзка със съхраняването на личните Ви данни:

 • Право на потвърждение:

  Вие имате право да получите от нас потвърждението дали личните данни, които се отнасят до вас се обработват.

 • Право на информация и достъп:

  вие имате право, да получите от нас информация за своите лични данни, съхранявани по всяко време и копие от тази информация. По-специално имате право на информация относно следното:

  • 1. цел на обработване на данните;
  • 2. категории на обработваните лични данни;
  • 3. на кого са били разкрити личните данни, или ще бъдат разкрити, по-специално получатели в трети държави или международни организации;
  • 4. срокът за съхранение на личните данни или, ако не е възможно такъв да бъде определен- критериите за определянето му;
  • 5. наличието на правото на поправка или заличаване на лични данни или ограничаване на обработката на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или да се противопостави на такава обработка;
  • 6. наличието на правото да се подаде жалба в надзорен орган;
  • 7. когато личните данни не се събират от субекта на данните, всяка налична информация относно техния източник;
  • 8. наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и значението и предвидените последици от такава обработка за субекта на данните.
  • 9. информация за това дали личните данни се предават на трета държава или на международна организация
 • Право на промяна

  Вие имате право да получите от администратора без неоснователно забавяне поправката на неточни лични данни, като следва да го уведомите за промяната своевременно.

 • Право на изтриване (право да бъдеш забравен)

  Вие имате право да изтрием личните ви данни, които се отнасят до вас, без ненужно забавяне и ние се ангажираме да изтрием личните ви данни без ненужно забавяне, когато е налице едно от следните основания:

  - Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени.

  - При оттегляне от ваша страна на съгласието, на което се основава обработката съгласно член 6, параграф 1, буква а) от GDPR или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR и когато няма друго правно основание за обработката.

 • Право на ограничаване на обработката

  Всеки субект на данни има право да получи от контролиращия орган ограничения на обработката, когато се прилага едно от следните условия:

  Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период, който дава възможност на администратора да провери точността на личните данни. Обработката е незаконна, а лицето, за което се отнасят данните, се противопоставя на изтриването на личните данни и вместо това иска ограничаване на тяхното използване. Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но те се изискват от субекта на данните за установяване, упражняване или защита на правни искове. Субектът на данни е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от GDPR, докато се провери дали законните основания на администратора надвишават тези на субекта на данните. Ако едно от горепосочените условия е изпълнено и субектът на данните желае да поиска ограничение при обработката на лични данни, съхранявани от ХИПП БЪЛГАРИЯ ЕООД, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.

 • Право на преносимост на данни

  Вие имате право да получите личните си данни, които са били предоставени на администратора, в структуриран, често използван и машинно четим формат, когато това е технически осъществимо и когато това не стане неблагоприятно засягат правата и свободите на другите.

 • Право на възражение

  Имате право по всяко време и поради причини, които произтичат от конкретната Ви ситуация, да възразите срещу обработването на личните ви данни, което се осъществява при следните условия: Чл. 6 (1) д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, или Чл. 6 (1) е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. В случай, че отправите възражение, ние ще прекратим обработката на личните Ви данни, освен ако докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или че обработването служи за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Това се отнася и за профилирането, осъществявано въз основа на тези разпоредби.

 • Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

  Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да не подлежи на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици, които го засягат или по подобен начин значително го засягат, тъй като решението (1) не е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и администратора на данни или 2) не е разрешено от правото на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът и който също така предвижда подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данни и законните интереси или (3) не се основава на изричното съгласие на субекта на данните. Ако решението (1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данни и администратора на данни или (2) се основава на изричното съгласие на субекта на данните, ХИПП БЪЛГАРИЯ ЕООД следва да приложи подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данните и законните интереси, поне правото да получи човешка намеса от страна на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори решението. Ако субектът на данните желае да упражни правата си по отношение на автоматизираното индивидуално вземане на решения, може по всяко време да се свърже с всеки служител на ХИПП БЪЛГАРИЯ ЕООД.

 • Право на оттегляне на съгласие за обработка на данните

  Вие имате право да оттеглите своето съгласие за обработването на личните ви данни по всяко време, като се свържете на посочените тук данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните. Оттегляне на съгласието Ви би означавало, че не желаете да участвате в конкурса, с което ние ще се съобразим.

 • Право на жалба:

  Ако считате, че при обработката на личните Ви данни сме нарушили приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, Електронна поща: kzld@ cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg

Ваше задължение е да предоставите точни и коректни данни с оглед изпълнение на нашия ангажимент към вас, както и да ни уведомите своевременно в случай на промяна в личните ви данни. Ние не носим отговорност в случай, че предоставените от вас данни са грешни, неточни или не са актуализирани чрез сигнализиране от ваша страна.

Контакти: Как мога да упражня моите права, посочени по-горе?

За да упражните Вашите права, можете да използвате Формуляра за контакт или да се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на ХИПП: office@hipp.bg, или към администратора на личните данни (виж по-долу). Ние ще обработим вашите искания незабавно и безплатно, в съответствие със законовите изисквания и ще Ви информираме за мерките, които сме предприели.

В случай на съществена промяна в начина, по който администраторът обработва личните данни на участниците и/или във видовете лични данни, които обработва и/или в който и да е друг аспект на предмета на този раздел, администраторът ще уведоми участниците за съответната промяна веднага, като им изпрати на посочения от тях e-mail съответните изменения и допълнения.