Меню

ПРАВИЛА за участие във фотоконкурса „Моят любим плод и зеленчук“

ПРАВИЛА за участие във фотоконкурс „Моят любим плод и зеленчук“, наричан по-долу Играта

  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Играта започва на 04.10.2018 г. и продължава до 30.11.2018 г.
  • ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: HiPP България. Контактна информация: office@hipp.bg
  • НАГРАДИТЕ за играта се предоставят от HiPP България
  • ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА

1. ПЛАТФОРМА И ОБХВАТ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда само за територията на Република България. Играта се реализира в сайта на HiPP България: www.hipp.bg и на Фейсбук страницата с адрес: www.facebook.com/HiPP.bg/

2. УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички физически лица, които пребивават на територията на Република България. В конкурса нямат право да участват служители на HiPP България или заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. Ако не отговаряте на условията или не сте в България не качвайте снимки, те няма да участват в Играта.

3. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Всеки, отговарящ на условията може да качи авторска снимка на тема „Моят любим плод и зеленчук“ в приложението Фотоконкурс на страницата www.hipp.bg. Качването на снимка се извършва чрез следване на правилата:

а) За да може да качи снимка, участникът трябва да е попълнил регистрационна форма за участие (формата съдържа полета: име, фамилия, имейл, тел.). Снимката трябва да отговаря на темата на конкурса и да бъде благоприлична, в противен случай ще бъде премахвана от галерията на Играта.

б) Конкурсът започва на 04.10.2018 г. Възможността за качване на снимки приключва на 30.11.2018. След приключване, жури - съставено от организаторите избира 5-те снимки победители.

4. НАГРАДИ В ИГРАТА

Петима от авторите на снимките спечелили, ще получат кутия за съхранение на храна HiPPiS, плодов пауч HiPPiS и лъжичка.

5. ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА

а) При попълване на регистрационната форма и качване на снимка се счита, че участникът е прочел и приел общите условия и правилата на играта и приема да бъде задължаван към тях. Приемането на настоящите Правила е задължително условие за участие в Играта и участникът се задължава да ги спазва.

б) Автор на снимката трябва да е участникът, който я качва. Когато лице качва снимка, на която не е автор, трябва да има писмено съгласие от автора на снимката и да го представи при поискване от организаторите. Моля, изпращайте информация на office@hipp.bg, ако забележите неправомерно участие на снимки.

в) С качването на снимка участникът гарантира, че притежава правата за нея.

г) С подаване на заявка за участие в Играта, всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с Играта – име, фамилия, имейл.

д) С качване на снимки в Играта, всеки участник предоставя правата върху снимките в полза на организатора. Те могат да бъдат използвани в последствие за маркетингови/рекламни цели.

е) Участниците, опитали се да нарушат правилата за регистрация, ще бъдат автоматично дисквалифицирани

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СНИМКИТЕ

а) Направени от участника или от автор, от който участника има писмено съгласие за ползване.

б) Не са използвани в предишни конкурси и не са печелили други награди

в) Направени са през 2018 г. и са на тема „Моят любим плод и зеленчук“

г) Не нарушават никакви права за интелектуална собственост, публични права, друг вид собственост или каквито и да е морални и законови права на трети страни. Участниците нямат право да публикуват на сайта или в приложението клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно съдържание, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Материали с комерсиално съдържание също са недопустими.

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ, ИЗВЕСТЯВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

а) Всички снимки ще бъдат разгледани и оценени от жури. Критериите за оценка ще включват – съответствие с темата на конкурса, оригиналност и креативност. Журито определя най-добрите пет снимки.

б) Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично всеки един от петимата победители. Публично се счита съобщение във Фейсбук страницата и на сайта на HiPP България. Лично се счита личен имейл. Спечелилите ще бъдат обявени до 04.12.2018 г. във Фейсбук страницата www.facebook.com/HiPP.bg/ и на сайта на HiPP България: www.hipp.bg. Всеки награден ще получи и уведомяващ имейл на посочения от него адрес в регистрацията. Един участник може да спечели само една награда

в) Получаване на награди

- В рамките на 15 работни дни след получаване на имейл съобщението за наградата във фотоконкурса, победителите трябва да се свържат с Организатора на посочените от него телефон и/или електронен адрес и да предоставят поисканата информация за контакт, за да се уточни как ще се връчи наградата.

- В рамките на 15 работни дни след обявяването на наградите, спечелилите трябва да се свържат с Организатора чрез съобщение на страницата или както е указано в поста за обявяването.

- При получаване на наградата, Спечелилите се идентифицират с лична карта.

- Ако наградените не се свържат с Организатора в рамките на 15 работни дени след получаване на имейла, губят правото да получат своята награда.

- Организаторът не носи отговорност за участник, предоставил невалиден имейл за контакт или грешни и неточни имена.

- Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.

- Връчването на наградите може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, участниците дават изричното си съгласие, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват, че ще подпишат писмена декларация за горното.

- Наградите се предават само, ако спечелилите участници отговарят на изискванията в Правилата за участие.

8. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

а) Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на имена от недоброжелатели или на имейл адрес; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

б) Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от конкурса.

в) Организаторът определя Правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързват участниците от момента на обявяването им на страниците www.hipp.bg и www.facebook.com/HiPP.bg/. Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на страниците www.hipp.bg и www.facebook.com/HiPP.bg/ , на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

г) Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

д) Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от играта. Обявяването на спечелилите участниците се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън вече публично известните на страниците www.hipp.bg и www.facebook.com/HiPP.bg/ , станали му известни при участието им в Играта.

е) Замяната на наградите срещу пари или други ползи е забранена.

ж) Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.

з) Съдебен спор. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.

и) Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на страниците www.hipp.bg и www.facebook.com/HiPP.bg/ и действат през целия период на провеждане на играта.